Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław
DLA KOGO?

Osobom prowadzających pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług przysługuje świadczenie postojowe.

Jest przyznawane gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Osoby te nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wyżej wskazany.

 

SAMOZATRUDNIENI

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Tych wymogów nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

 

OSOBY WYKONUJĄCE UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;

2) przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. – tj. 2080,- zł.;

Jednak, jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która rozliczała się w formie karty podatkowej i korzystała ze zwolnienia od podatku towarów i usług świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r.

 

KONIECZNY WNIOSEK

W celu otrzymania świadczenia postojowego należy złożyć stosowny wniosek.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek można przekazać tradycyjnie – za pośrednictwem poczty albo w placówce ZUS.

Niemniej zachęcam do składania drogą elektroniczną  przez portal PUE ZUS – żeby tam się zalogować trzeba mieć profil zaufany epuap (informacje o profilu znajdziesz: tutaj).

Informacje co do wzoru wniosku, instrukcji wypełniania znajdziesz na stronie internetowej ZUS oraz w tym linkach:

– samozatrudnieni tutaj.

– osoby umowy cywilnoprawne tutaj.

 

WAŻNE

Należy pamiętać, iż wypełniając wniosek o zwolnienie z opłacania składek wypełniasz m.in. deklaracje co do wysokości Twojego przychodu. Oświadczenie to składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje również z urzędu –  to jest w ramach własnego obowiązku –  Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

 

 

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *