Działalność w sektorze publicznym jest codziennym zmaganiem się z wielością regulacji prawnych.

Zmieniające się prawo, realizacja zadań własnych i zleconych poszczególnych jednostek oraz oczekiwania społeczne stanowią duże obciążenie dla wszystkich uczestników, pracowników sektora publicznego.

W odpowiedzi na powyższe Kancelaria w ramach współpracy z sektorem publicznym oferuje pomoc prawną w zakresie:

  • udzielania porad i konsultacji prawnych;
  • przygotowywania i opiniowania aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego;
  • sporządzania i opiniowania projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  • opiniowania projektów decyzji, postanowień i innych pism w postępowaniach administracyjnych;
  • przygotowania i konsultowania regulaminów wewnętrznych jednostek;
  • zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi;
  • zastępstwa procesowego przed organami ścigania w sprawach karnych;
  • szkoleń z zakresu prawa karnego i cywilnego.