Niezależnie od naszej woli normy prawne regulują niemalże każdy aspekt życia.Naturalnym jest więc pojawianie się wątpliwości, problemów czy też sporów natury prawnej.
W odpowiedzi na powyższe, Kancelaria dla Klientów indywidualnych oferuje usługi polegające na:bieżącym doradztwie, prowadzeniu spraw oraz sporządzaniu i opiniowaniu umów, pism z zakresu następujących dziedzin:

 

prawa karnego, w tym spraw dotyczących:                                                     prawa cywilnego, a w szczególności spraw dotyczących:

- obrony;                                                                                                                      - ochrony konsumenta;

- pokrzywdzonego;                                                                                                    - dóbr osobistych;

- świadka;                                                                                                                    - prawa mieszkaniowego;

zarówno w postępowaniu o przestępstwa,

wykroczenia, jak i karnoskarbowym;

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Inga Skowrońska

ul. Kazimierza Wielkiego 15/46

50-077 Wrocław

numer tel.: 796 46 46 09

kancelaria@skowronska-adwokat.pl

prawa cywilnego, a w szczególności spraw dotyczących:

- ochrony konsumenta;

- dóbr osobistych;

- prawa mieszkaniowego;

prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym spraw dotyczących:

- rozwodu;

- separacji;

- alimentów;

- władzy rodzicielskiej;

- kontaktów;

- podziału majątku;

prawa administracyjnego, w tym spraw dotyczących:

- ogólnego doradztwa w zakresie zagadnień prawa administracyjnego;

- odwoływania się od decyzji;

- skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;

- cudzoziemców;

- prawa budowalnego;

- prawa samorządowego;

- prawa ochrony środowiska;

- udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej określonego rodzaju;

prawa spadkowego, w tym spraw dotyczących:

- dziedziczenia ustawowego;

- testamentów;

- zachowku;

- długów spadkowych;

- wydziedziczenia;

prawa rzeczowego, w tym spraw dotyczących:

- nabycia nieruchomości;

- zasiedzenia;

- eksmisji;

- zniesienia współwłasności;

- odszkodowania za bezumowne korzystanie;

- wydania rzeczy;

prawa zobowiązań, w tym spraw dotyczących:

- wykonywania umów;

- zapłaty;

- odszkodowania za szkody;

- darowizny;

prawa gospodarczego, w tym spraw dotyczących:

- spółek osobowych i kapitałowych;

- umów handlowych;

- prawa upadłościowego i naprawczego;

- czynów nieuczciwej konkurencji;

prawa ubezpieczeń społecznych, w sprawach dotyczących:

- emerytury;

- renty;

- zasiłku macierzyńskiego;