Działalność w sektorze publicznym jest codziennym zmaganiem się z wielością regulacji prawnych.

Zmieniające się prawo, realizacja zadań własnych i zleconych poszczególnych jednostek oraz oczekiwania społeczne stanowią duże obciążenie dla wszystkich uczestników, pracowników sektora publicznego.

 

W odpowiedzi na powyższe Kancelaria w ramach współpracy z sektorem publicznym oferuje pomoc prawną w zakresie:

- udzielania porad i konsultacji prawnych;

- przygotowywania i opiniowania aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego;

- sporządzania i opiniowania projektów umów zawieranych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- opiniowania projektów decyzji, postanowień i innych pism w postępowaniach administracyjnych;

- przygotowania i konsultowania regulaminów wewnętrznych jednostek;

- zastępstwa procesowego przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

- zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi;

- zastępstwa procesowego przed organami ścigania w sprawach karnych;

- szkoleń z zakresu prawa karnego i cywilnego.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka

adw. Inga Skowrońska

ul. Kazimierza Wielkiego 15/46

50-077 Wrocław

numer tel.: 796 46 46 09

kancelaria@skowronska-adwokat.pl