Jeżeli byłeś uczestnikiem wypadku drogowego – w zależności, czy byłeś sprawcą, czy poszkodowanym jest różna Twoja sytuacja.

Jeżeli byłeś sprawcą więcej znajdziesz tutaj.

 

Odszkodowanie

Jeżeli byłeś poszkodowany i poniosłeś szkodę np. w postaci uszkodzonego auta to należy się Tobie odszkodowanie.

Wypłacane jest z obowiązkowego ubezpieczania sprawcy.

Gdy doznałeś uszczerbku na zdrowiu również przysługuje Tobie odszkodowanie na które składa się m.in. zwrot kosztów leczenia.

 

Zadośćuczynienie

Przysługuje za doznaną krzywdę Jest to kwota pieniężna, która ma zrekompensować tzw. ból psychiczny związany z wypadkiem  i jego skutkami.

 

Dochodzenie roszczeń

Pokrzywdzony w wypadku drogowym może dochodzić roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które ma każdy posiadacz auta. Należy zgłosić szkodę, opisać ją i udokumentować. W przypadku braku porozumienia co do żądanych kwot.

 

„Art.  444 §  1 kodeksu cywilnego :
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. „