Rozwód  – jak go przeprowadzić?

 

Zdecydowałaś/eś się na rozwód i zastanawiasz się jak go przeprowadzić? Zanim rozpoczniesz procedurę rozwodową, warto, żebyś był przygotowany na nią przygotowany. Jak to zrobić? Wskazówki znajdziesz poniżej. 

 

Kiedy możliwy jest rozwód?

Sąd orzeknie rozwód jeżeli stwierdzi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że musi nastąpić rozpad trzech więzi: uczuciowej, fizycznej, gospodarczej, które łączyły małżonków. Sąd zatem będzie ustał, czy nastąpiły te okoliczności oraz kiedy miały miejsce.

 

Wina małżonka

Zanim rozpoczniesz procedurę rozwodową, albo odpowiesz na pozew,  musisz zdecydować, czy chcesz orzekać o winie małżonka . Jest ona rozumiana jako “takie zachowanie, które wyraża się w poważnym naruszeniu obowiązków wynikających z zawarcia związku małżeńskiego” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2003 r., sygn. akt IV CKN 1957/00). Z reguły badanie zawinienia, któregoś z małżonków wpływa na długość procesu. Gdy sąd orzeka o winie zwykle przeprowadza większe postępowanie dowodowe.

 

Czy macie dzieci?

Jeżeli masz niepełnoletnie dzieci konieczne jest zastanowienie się, jak będzie wyglądać opieka nad nimi. Istnieje możliwość ustalenia w ramach tzw. porozumienia – sposobu wykonania władzy rodzicielskiej i kontaktów. Gdy nie ma zgodnej woli małżonków co do określenia ww. kwestii, w pozwie o rozwód  trzeba zaproponować sposób wykonania władzy rodzicielskiej i kontaktów. 

 

Alimenty

Wysokość alimentów na małoletnie dzieci sąd również ustala w wyroku sądowym. Ustalenia w tym zakresie objąć również w porozumieniu, o którym mowa była powyżej.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Oznacza to, że sąd w wyroku rozwodowym może również orzec alimenty na rzecz byłego małżonka.

 

Kwestia mieszkania

Jeżeli strony nadal wspólnie mieszkają, sąd orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego przebywania rozwiedzionych małżonków w mieszkaniu. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję. Odbywa się to na żądanie drugiego małżonka.

 

Jaki jest majątek wspólny?

Postępowanie o podział majątku wspólnego (czyli tego, które powstało w czasie małżeństwa) jest przeprowadzone z reguły osobno. Wyjątkowo w sprawie rozwodowej można je przeprowadzić, jeżeli strony złożą zgodny wniosek co do podziału majątku.

Jeżeli zastanowisz się nad powyżej wskazanymi kwestiami na pewno będziesz lepiej przygotowany do postępowania rozwodowego. Pozwoli to również Tobie na doprecyzowanie Twojego stanowiska w sprawie.