Administratorem danych osobowych jest Inga Skowrońska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka adw. Inga Skowrońska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 10/32, NIP 573-267-44-04, kancelaria@skowronska-adwokat.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne i konieczne do zawarcia oraz wykonania usług prawniczych Jest również niezbędne do dokonania oceny Pana/Pani sprawy oraz dopasowani i wyceny ewentualnych usług. (art. 6 ust. 1 ppkt b) RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Jeżeli Pan/Pani nawiązuję z Kancelarią kontakt w innych celach, niż zainteresowanie usługami prawnymi, to podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Pana/Pani zgoda wynikająca i wyrażająca się przez chęć nawiązania kontaktu.

Jeżeli Pana/Pani wyraził/a dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji marketingowych pocztą elektroniczną, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości sms, to są one są przetwarzane z zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO w celu marketingowym.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Administrator danych archiwizuje korespondencje w celu obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Administrator przetwarza również dane w celu wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorach m.in.  z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Odbiorcami danych osobowych są osoby współpracujące z Administratorem, biuro księgowe, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, sądy oraz inne instytucje, osoby trzecie do których w przy wykonywaniu usług prawniczych będzie zwracał się Administrator.

Okres przechowywania danych osobowych trwa 10 lat od zakończenia postępowania w sprawie lub realizacji usługi (gdy nie toczyło się postępowanie).

W przypadku archiwizacji korespondencji korespondencje w celu obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń nie związanej z wykonywaniem usług prawniczych okres przechowywania danych wynosi 6 lat od ostatniego kontaktu.

W pozostałych przypadkach, okres przechowywania danych trwa do wygaśnięcia roszczeń lub przez czas wskazany prawem.

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celach w uzasadnionych interesów Administratora ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, którą należy wykazać, aby Administrator mógł się odnieść do żądania.

Przetwarzanie danych osobowych ze względu na stosowanie u Administratora nowoczesnych technologii w komunikacji mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, odbywa się to z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania proszę o kontakt: kancelaria@skowronska-adwokat.pl