Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka adw. Inga Skowrońska” z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 10/32;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne i konieczne do zawarcia oraz wykonania usług prawniczych Jest również niezbędne  do dokonania oceny Pana/Pani sprawy oraz dopasowani i wyceny ewentualnych usług. (art. 6 ust. 1 ppkt b) RODO.

Jeżeli Pan/Pani nawiązuję z Kancelaria kontakt w innych celach, niż zainteresowanie usługami prawnymi, to podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest Pana/Pani zgoda wynikająca i wyrażająca się przez  chęć nawiązania kontaktu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

Administrator danych archiwizuje korespondencje w celu obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Odbiorcami danych osobowych są osoby współpracujące z Administratorem, biuro księgowe, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną, sądy oraz inne instytucje, osoby trzecie do których w przy wykonywaniu usług prawniczych będzie zwracał się Administrator.

Okres przechowywania danych osobowych trwa 10 lat od zakończenia postępowania w sprawie lub realizacji usługi (gdy nie toczyło się postepowanie).

W przypadku archiwizacji korespondencji korespondencje w celu obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń nie związanej z wykonywaniem usług prawniczych okres przechowywania danych wynosi 6 lat od ostatniego kontaktu.

Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych w celach w uzasadnionych interesów Administratora ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację, którą należy wykazać, aby Administrator mógł się odnieść do żądania.

Przewarzanie danych osobowych ze względu na stosowanie u Administratora nowoczesnych technologii w komunikacji mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, odbywa się to z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń.

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania proszę o kontakt: kancelaria@skowronska-adwokat.pl