Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław
Nowe przepisy tzw. tarczy antykryzysowej przewidują m.in. zaostrzenie kar dotyczących kwarantanny.

JAK BYŁO ?
Do tej pory, jeżeli ktoś naruszał kwarantannę, popełniał wykroczenie – art. 116 § 1 pkt 3) kodeksu wykroczeń.
W związku z tym, można było zostać ukaranym grzywną (wymierzaną najczęściej mandatem) w wysokości do 5.000,-zł.

JAK JEST TERAZ?
Obecnie w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku kwarantanny nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa, powiatowy inspektor sanitarny może nałożyć w drodze w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.❗️

👉Wprowadzono więc dodatkowy tryb wymierzania kar w formie decyzji administracyjnej.
👉Zmieniała się też procedura nakładania kar – postępowanie administracyjne, które jest bardziej formalne od wykroczeniowego.
👉Karę pieniężną może nałożyć określony organ – wyłącznie powiatowy inspektor sanitarny.

Taka sama możliwość nałożenia kary dotyczy przypadków naruszenia warunków hospitalizacji (słynne medialne ucieczki ze szpitali) lub izolacji nałożonego przez właściwy organ lub wynikającego z przepisów prawa w związku z COVID-19.

CZY ZAWSZE BĘDZIE TO KARA 30.000 ZL?

Wymiar kary pieniężnej za naruszenie kwarantanny jest wskazany do 30.000,- złotych. Tym samym powiatowy inspektor sanitarny winien jest rozważyć:

  • wagę i okoliczności naruszenia prawa, w szczególności potrzebę ochrony życia lub zdrowia, ochrony mienia w znacznych rozmiarach lub ochrony ważnego interesu publicznego lub wyjątkowo ważnego interesu strony oraz czas trwania tego naruszenia;
  • częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
  • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe;
  • stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
  • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
  • wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła;
  • w przypadku osoby fizycznej – warunki osobiste strony, na którą administracyjna kara pieniężna jest nakładana.

Zatem organ przed wydaniem decyzji winien wziąć pod uwagę wiele okoliczności. Brak rozważań co do ww. aspektów należny uznać za niewłaściwe. Strona może kwestionować decyzje przez złożenie odwołania. w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

KARA PIENIĘŻNA a WYKROCZENIE

Karę można otrzymać niezależnie, czy zostało się ukaranym za wykroczenie z art. 116 § 1 pkt 3) kodeksu wykroczeń – a więc można dostać mandat i karę pieniężna (ale można tez otrzymać wyłącznie mandat – to zależy od danej sytuacji).

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *