Site Loader
ZAREZERWUJ TERMIN SPOTKANIA
ul.Zwycięska 10/7 , 53-033 Wrocław
DLA KOGO?

Przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników może zostać przyznane dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 

CZEGO DOTYCZY FINANSOWANIE

Dofinansowanie obejmuje części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

SPADEK OBROTÓW

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 

KONIECZNY WNIOSEK

Dofinansowanie jest przyznawane od dnia złożenia wniosku, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę stosownego oświadczenia.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 

DODATKOWE WARUNKI DOFINANSOWANIA

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Jeżeli nie spełni tego warunku przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania, odsetek proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

WAŻNE

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Został wiec wprowadzony zakaz podwójnego dofinansowania.

Post Author: Inga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *